ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


Adatvédelmi szabályzat a malmokvolgye.hu weboldalhoz
 
 
A malmokvolgye.hu internet tartalomszolgáltató ezúton teszi közzé az adatvédelmi és kezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.
 
 
Jelen szabályok kialakításakor szem előtt tartottuk az alábbi törvényi helyeket
 
·     a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
·     az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. törvény,
·     a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések,
·    a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet,
·     az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
·    a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú melléklete,
·     a Strasbourgban e tárgyban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezései,
·     az Online Privacy Alliance ajánlásai,
·    az Európai Unió és Tanácsa által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletének (GDPR) irányelvei.

 
Jelen közleményünk célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsuk a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
 
Fogalom-meghatározások, melyek a jelen közlemény alapjait képezik
 
·   személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható,
·   különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok,
·   adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is,
·   adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
·   adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
·   nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
·   adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg,
·   adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi
    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges,
·   automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok halmaza,
·   gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
 
 
Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során
 
·     az adatokat tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni,
·     az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni,
·     az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl,
·     az adatoknak pontosaknak, és amennyiben szükséges, időszerűeknek kell lenniük,
·     az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
·    tiltott gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
·   megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 
 
Az adatalanyt védő további garanciák, őket megillető jogok
 
·  tudomást szerezhet a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről, lakhelyéről vagy székhelyéről,
·  ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák,
·  indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon,
·  jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.
 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni az okozott kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
Személyes adat akkor kezelhető, amennyiben

 
·     ahhoz az érintett hozzájárul,
·     vagy azt törvény, vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
 
Az adatkezelés célhoz kötöttsége
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 
Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása
 
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 
Adatbiztonság
 
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
 
A malmokvolgye.hu kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, felhívjuk a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az önkéntes adatszolgáltatás megtagadása esetén, - felhasználónk döntését elfogadva, – a malmokvolgye.hu semmiféle szankciót nem alkalmaz.
 
Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is és az érintettet ez esetben tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megvalósul akkor is, ha jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással nyert adatfelvételről. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a malmokvolgye.hu a vonatkozó törvényi korlátozásokat minden esetben betartja. Az estben, ha a szolgáltatott adatokat a malmokvolgye.hu az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, köteles a felhasználót tájékoztatni és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezni. Amennyiben a felhasználó az ilyen célú felhasználáshoz nem járul hozzá, azt a malmokvolgye.hu magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A malmokvolgye.hu folyamatosan gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok bármilyen célú jogosulatlan felhasználását. Kötelezi magát arra is, hogy az adatokat csak a felhasználó hozzájárulásával és csak az adatfelvételkor megjelölt célból adja ki harmadik félnek. Az adatok átadásakor minden esetben felhívja partnere figyelmét adatkezelési kötelezettségeinek teljesítésére. Az adatfelvétel céljának megvalósulása után a malmokvolgye.hu a birtokába került személyes adatokat törli.
Amennyiben nyilatkozatunk elolvasása után Ön szolgáltatásainkat továbbra is igénybe veszi és ezek során számunkra adatot szolgáltat, ezzel Ön elfogadja adatvédelmi alapelveinket!

 
Amennyiben a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amelyet e Nyilatkozat nem érintett, kérjük, írjon nekünk az info[kukac]malmokvolgye[pont]hu e-mail címre, hogy megfelelően tájékoztathassuk.